0936 292 319 |

lienhe@spmamnon.edu.vn

Bài giảng: Quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong xây dựng kế hoạch giáo dục

11/9/2018 3:57:00 PM

Bài giảng: Quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong xây dựng kế hoạch giáo dục

Quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong xây dựng kế hoạch giáo dục (nội dung Vụ GDMN tập huấn tại Yên Bái tháng 5/2017)

https://app.box.com/s/hakmjgwpujj2dmgf13z4eilh1pqjff2h